AZ EN
AZ EN
Xəbərlər

DÜNYA VƏ ƏNƏNƏVİ DİNİ LİDERLƏRİ QURULTAYI KATİBLİYİNİN 9 MAY MÜRACİƏTİ

09 may 2020 - 15:00

 

 Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin üzv olduğu, Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultan şəhərində mərkəzləşən Dünya və Ənənəvi Dini liderləri Qurultayı təşkilatının Katibliyi bu gün Böyük Vətən Müharibəsində Faşizm və nasizm üzərində Qələbənin 75-ci ildönümü münasibətilə bəyanat yaymışdır.

DÜNYA VƏ ƏNƏNƏVİ DİNİ LİDERLƏRİ QURULTAYI KATİBLİYİ ÜZVLƏRİNİN

FAŞİZM VƏ NASİZM ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏNİN 75-Cİ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ

MÜRACİƏTİ

Biz, insan müqəddəratının Allah tərəfindən müəyyən olduğuna, insan hüquqlarının və ləyaqətinin danılmaz olduğuna qəti inamla birləşmiş dünya və ənənəvi dinlərin nümayəndələri, bir daha sülh, harmoniya, qarşılıqlı hörmət, əməkdaşlıq və insan qardaşlığı ideyalarına sadiq olduğumuzu təsdiqləyirik.

Biz dünya dövlətlərinə və cəmiyyətlərə bəşəriyyətin ümumi rifahı naminə II Dünya Müharibəsində həlak olanların xatirəsinə həsr olunmuş faşizm və nasizm üzərində Qələbənin 75-ci ildönümünün, Anım və Sülh Gününün qeyd olunması ilə bağlı nəcib təşəbbüsünə görə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.

Dövlətlərin konstruktiv səylərini, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, digər müvafiq beynəlxalq və regional təşkilatların, vətəndaş cəmiyyətlərinin hər bir xalqın öz mənəvi dəyərləri və ideallarına riayət edərək yer üzünün bütün digər xalqları ilə rifah, sülh, qarşılıqlı hörmət və harmoniya içində yaşayacağı gələcək dünya nizamının yaradılması istiqamətindəki fəaliyyətini alqışlayır və dəstəkləyirik.

Əl-Əzhərin Baş İmamı Əhməd Məhəmməd əl-Tayyib və Roma Papası Fransisk tərəfindən 4 Fevral 2019-cu ildə Abu-Dabidə imzalanan “İnsani Qardaşlıq, Dünyada Sülh və Birgə Yaşayış” sənədinin, eləcə də 27-29 may 2019-cu il tarixdə Məkkədə keçirilmiş beynəlxalq konfransda müsəlman ilahiyyatçıları tərəfindən qəbul olunmuş Məkkə Bəyannaməsinin əsas müddəalarını dəstəkləyərək hesab edirik ki, silahlı münaqişəyə son qoymaq və insanların ümumbəşər dəyərləri olan həmrəylik və qayğıkeşlik ətrafında birləşməsi naminə dünyanın bütün nöqtələrində dərhal qlobal atəşkəsin təmin olunmasına yönəlmiş müdrik, ardıcıl və gələcəyə istiqamətlənmiş addımların atılması vaxtı artıq gəlib çatmışdır.  

Dünya ictimaiyyətinin COVID-19 pandemiyası ilə apardığı mübarizə şəraitində və bütün dinlərin başlıca dəyərlərinə əsaslanaraq  biz Roma Papası Fransiskin "humanitar yardım üçün marşrutlar, diplomatiya üçün aşkarlıq yaratmaq, eləcə də koronavirus pandemiyasına ciddi şəkildə məruz qalanlara diqqət yetirmək" çağırışı ilə həmrəy olduğumuzu bildiririk.

XXI əsrin ikinci onilliyinin sonunda bütün millətlərin, dövlətlərin başına gələn bəlaların və müsibətlərin beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə qarşı təhdidləri və təhlükələri imanla, nizam-intizamla, həmrəyliklə, mənəvi meyarlara və yüksək etikaya, habelə mədəni, milli, dini və etnik tolerantlığı, müxtəlif mədəniyyətlərdən və ölkələrdən olan insanlar arasındakı qarşılıqlı anlaşma və dostluğu təmin edərək dəf etməyə kömək edə biləcəyinə dəlalət edən dərs olduğunun dərk edilməsi üçün Yaradana ürəkdən dua edirik.

Biz İkinci Dünya müharibəsi qurbanlarının xatirəsi qarşısında baş əyərək bəyan edirik ki, bəşəriyyətə hədsiz-hüdudsuz kədər gətirən bu müharibənin nəticələri müasir dövlət xadimləri və siyasi liderlər üçün, gələcək nəsillər üçün dərs olmalıdır.

On yeddi ildir ki, Nur Sultan şəhərində Dünya və Ənənəvi Dinlər Liderləri Qurultayı platformasında keçirdiyimiz görüşlər onu sübut edir ki, dini liderlər arasındakı dialoq bütün bəşəriyyət üçün ümumi olan dəyərlərin daha dərindən öyrənilməsinə və dərk edilməsinə töhfə verməyə qadirdir.

Biz müxtəlif sivilizasiyalar, mədəniyyətlər, dinlər və inanclar arasındakı konstruktiv dialoq və qarşılıqlı anlaşmanı ardıcıl olaraq dəstəkləməyə və təşviq etməyə hazırıq.

Bütün maraqlı tərəfləri dinc və ahəngdar məkanda yaşamaq, ümumbəşər dəyərlərinə arxalanaraq dini və mədəni plüralizmə, müqəddəs ibadət yerlərinə ehtiram nümayiş etdirmək üçün səyləri birləşdirərək davam etdirməyə, cəmiyyətlərin və xalqların regional və beynəlxalq səviyyədə ahəngdar şəraitdə yaşaması, xüsusən də dünyada, xüsusilə də dinlər arasında sabitliyin qorunması və möhkəmləndirilməsi naminə milli, irqi, dini zəmində nifrətin, diskriminasiyanın, düşmənçiliyin və zorakılığın təşviq edilməsinin qarşısını almağa çağırırıq.

Qoy müharibələr və qarşıdurmalar əbədi olaraq keçmişdə qalsın!

Allah dünyanın çiçəklənməsinə, bütün ölkələrdə firavanlığa, bizim mənəvi həmrəyliyimizə rəvac versin!

 

DÜNYA VƏ ƏNƏNƏVİ DİNİ LİDERLƏRİ QURULTAYI KATİBLİYİNİN

ÜZVLƏRİ VƏ TƏRƏFDAŞLARI

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕКРЕТАРИАТА СЪЕЗДА ЛИДЕРОВ МИРОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ ПО СЛУЧАЮ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ И НАЦИЗМОМ

 

Мы, представители мировых и традиционных религий, связанные воедино твердой верой в божественно установленное предназначение человека, его неотъемлемые права и достоинства, вновь подтверждаем свою приверженность идеям мира, согласия, взаимоуважения, сотрудничества и человеческого братства.

 

Мы глубоко признательны государствам и обществам за благородную инициативу по чествованию 75-летия Победы над фашизмом и нацизмом, Дня памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне, ради общего блага человечества.

 

Мы приветствуем и поддерживаем конструктивные усилия государств, а также деятельность Организации Объединенных Наций, других заинтересованных международных и региональных организаций, гражданского общества по созиданию будущего миропорядка, в котором каждый народ живет, следуя своим духовным ценностям и идеалам, в благоденствии, мире, взаимном уважении и гармонии со всеми другими народами земли.

 

Поддерживая главные постулаты «Документа о братстве между людьми ради мира во всём мире и мирного сосуществования», подписанного Великим Имамом Аль-Азхара Ахмадом Мухаммадом аль-Тайибом и Папой Римским Франциском 4 февраля 2019 года в Абу-Даби, а также Мекканской Декларации, принятой исламскими учеными-богословами по итогам международной конференции в Мекке 27-29 мая 2019 года, мы считаем, что наступило время мудрых, последовательных, ориентированных на будущее действий, направленных к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира, чтобы положить конец вооруженным конфликтам и сосредоточиться на объединении людей вокруг общих ценностей человечества – солидарности и сострадании.

 

На фоне совместных усилий мирового сообщества по борьбе с пандемией COVID-19 и в духе главных посылов всех религий, мы выражаем свою солидарность с призывами Папы Римского Франциска «создать маршруты гуманитарной помощи, открытость для дипломатии и внимательность к тем, кто оказался в ситуации серьезной уязвимости» от пандемии коронавируса.

 

Мы искренне верим и молимся Создателю, чтобы беды и катаклизмы, настигшие все народы и государства в конце второго десятилетия ХХI века, стали уроком осознания, что вера, порядок, дисциплина, солидарность, следование нравственным нормам и высокой этике, терпимость в отношении культурных, национальных, религиозных и языковых различий, взаимопонимание и дружба между людьми, принадлежащими к разным культурам и странам могут помочь в преодолении вызовов и угроз международному миру и безопасности.

 

Поклоняясь памяти жертв Второй мировой войны, мы заявляем, что итоги этой войны, принесшей невыразимое горе человечеству, должны послужить уроком для современных государственных деятелей и политических лидеров, для будущих потомков.

 

Наши встречи в течение семнадцати лет на платформе Съездов лидеров мировых и традиционных религий в городе Нур-Султан доказали, что диалог между религиозными лидерами способен внести вклад в достижение более глубокого осознания и понимания ценностей, общих для всего человечества.

 

Мы готовы последовательно поддерживать и поощрять конструктивный диалог и взаимопонимание между различными цивилизациями, культурами, религиями и убеждениями.

 

Мы призываем все заинтересованные стороны продолжить предпринимать и объединять усилия по укреплению мирного и гармоничного сосуществования, уважению религиозного и культурного плюрализма и священных мест отправления культа на основе общих человеческих обязанностей, предотвращению разжигания национальной, расовой и религиозной ненависти, подстрекательства к дискриминации, вражде и насилию во имя гармоничного сосуществования обществ и народов на местном и международном уровнях, поддержания и упрочения стабильности в мире, особенно между религиями.

 

Пусть войны и конфликты навсегда останутся в прошлом!

 

Да благословит Всевышний процветание мира, благополучие во всех странах и нашу духовную солидарность!

 

ЧЛЕНЫ И ПАРТНЕРЫ СЕКРЕТАРИАТА СЪЕЗДА

 

ЛИДЕРОВ МИРОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ